Artiklar 

Nya bostäder i Fresta

I Östra Frestaby, planerar Upplands Väsby kommun och Skanska att bygga 200 nya bostäder i en intim, småskalig bystruktur. Bebyggelsen kommer till stor del att bestå av fristående bostadshus och radhus, integrerat med mindre flerbostadshus.


art_8_1

Den planerade bebyggelsen, söder om Ekebyvägen, kommer att vara varierande i täthet, formspråk och storlek för att skapa en attraktiv och trivsam boendemiljö. I området finns plats för en ny skola, förskola och flera olika typer av seniorboenden samt lokaler för handel, service och andra verksamheter.


Exploateringen av Östra Frestaby har planerats sedan länge. Den ursprungliga fördjupade översiktsplanen för området ställdes ut på samråd under 2005. Översiktplanen mötte dock kritik från boende i området som ansåg att den föreslagna exploateringen gjorde anspråk på värdefulla rekreationsområden i den så kallade Mulleskogen. Kommunen arbetade fram ett nytt förslag till fördjupad översiktsplan för området, där det föreslagna planområdet var kraftigt minskat och antalet planerade bostäder var halverat.


Flera byggherrar

Detaljplanen som antogs 2010 omfattar en nybyggnation av 200 bostäder, fördelat på två olika delområden, där kommunen och Skanska äger lika mycket var av marken. Stadsbyggnadskontoret har fört långa diskussioner om den planerade bebyggelsen med flera mindre och medelstora byggare. Totalt har man nu tecknat ramavtal med fyra byggherrar som planerar att bygga nya bostäder i området, Folkhem Produktion AB, Byggnads AB Åke Sundvall, Byggnadsfirman Victor Hanson AB och Järntorget Bostad AB.


– Stadsbyggnadskontoret och byggherrarna ska nu komma överens om fastigheternas utformning, fördelningen av den anvisade marken mellan respektive byggherre samt tidplan för utbyggnaden. Projektet har dock dragits med förseningar då markförhållandena har varit komplicerade, avseende bland annat dagvattenhanteringen. Vi samarbetar just nu med Skanska för att lösa de sista bitarna kring infrastrukturen, avseende vatten, avlopp och vägar. Vår förhoppning är att vi kan komma vidare i våra planer för området under hösten, säger Per Olov Nilsson, exploateringschef i Upplands Väsby kommun.

Det finns 0 kommentarer till artikeln